Jaarverslag Stichting Historisch Museum Kolhorn. De Turfschuur 2021

Het tweede jaar van de vernieuwde Turfschuur

Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Historisch Museum Kolhorn. Beter bekend onder de naam ‘De Turfschuur’ Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit de volgende personen
Tines Kleine; sinds 12-11-2019, voorzitter
Harry van Woerkom; sinds 12-11-2019, penningmeester
Aad de Booij; sinds 12-11-2019, secretaris
Chris Dijkshoorn; sinds 12-11-2019 algemeen lid
Roel Dijkstra; van 12-11-2019 tot 25-02-2021 algemeen lid
Lilian Stammes; sinds 25-02-2021 algemeen lid De entreeprijzen zijn in 2021 niet gewijzigd ten opzichte van 2020.
Bij de planning van nieuwe activiteiten en projecten is het uitgangspunt steeds geweest dat de kosten minimaal gedekt moeten worden uit extra middelen van fondsen of subsidienten. Voor het jaar 2020 heeft het bestuur in 2019 al gekozen voor het thema 75 jaar Vrijheid onder de naam Kolhorn In de Tweede Wereldoorlog. Door Covid-19 is het museum veel later open gegaan dan de bedoeling was en is het bezoekersaantal negatief beïnvloed door de extra maatregelen. Daarom is besloten deze expositie nog een extra jaar, met enkele aanvullingen, te laten staan. Door bezoekers van het museum is positief gereageerd op Kolhorn in de Tweede Wereldoorlog. Zowel wat betreft de inhoud als de wijze waarop die inhoud gepresenteerd werd. De kosten van het realiseren van deze expositie zijn volledig gedekt uit éénmalige bijdragen van fondsen.  Onderdeel van de expositie was ook een boekje met de Oorlogsherinneringen van Jan Kaper. De tekst van een voordracht op rijm die hij met twee dorpsgenoten hield op een podium in oktober 1945. Dit boekje wordt verkocht voor € 5,-- . In 2021 zijn er enkele tientallen verkocht.  Met de opbrengst van 2020 zijn de productiekosten voor een belangrijk deel gedekt.  Er is nog voldoende voorraad om ook in 2022 dit boekje voor dezelfde prijs te verkopen.

Na afsluiting van het seizoen 2021 is deze expositie opgeruimd om plaats te maken voor de nieuwe expositie vanaf 30 april 2022. “De verdwenen Middenstand van Kolhorn” De voorbereidingen voor die expositie zijn in volle gang.In mei 2021 realiseerden wij de mogelijkheid om bij het museum via een QR-code drie audiotours te downloaden. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels en Duits. Daarnaast maakten we van de drie wandelingen handzame boekjes die in het museum worden verkocht voor € 2,50 per stuk. Uit monitoring van onze website blijkt dat de wandelingen enkele honderden keren gedownload zijn in 2021. Dit aanbod is blijvend en zodanig georganiseerd dat het ook de komende jaren gewoon gebruikt kan worden, zonder aanpassingen. De kosten van dit project werden volledig gedekt uit een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds.Het Fotoproject Kolhorn Toen en Nu kende, mede door de Covid-pandemie een moeizame start. Het project kreeg wel veel media-aandacht en ook werd er via Facebook enthousiast gereageerd op foto’s van Kolhorn begin 20e eeuw. Het aantal Kolhorners die zelf foto’s inbrachten van Kolhorn Nu bleef beperkt. Verlengen van de reactietermijnen bracht daar geen verandering in. Daarom moesten we als makers zelf ook met de camera op stap. In het eerste kwartaal van 2022 is het eindresultaat eindelijk klaar. 500 pakketjes met een boekje met foto’s van Toen en Nu en 24 ansichtkaarten op A5 formaat, in een eenvoudige maar smaakvolle cadeauverpakking.
Van dit project werd 80% van de kosten gedekt met een bijdrage van het postcodeloterij-buurtfonds. De resterende 20% moeten we terugverdienen met de verkoop van het eindresultaat. Gezien de eerste reacties van kopers, zijn we ervan overtuigd dat we per saldo een positief resultaat zullen zien, ook in financieel opzicht.


Financieel beleid  

Museumactiviteiten in 2021

Thema-expositie Kolhorn in de Tweede Wereldoorlog

Project Dorpswandelingen

Project Toen en Nu

Exploitatie 2021

De kosten van projecten konden grotendeels gedekt worden uit extra inkomsten van fondsen en subsidiënten. Een zorgelijk punt zijn de energiekosten. Die bedroegen in 2021 bijna € 1.800,-- 
Belangrijke oorzaak is het gebrek aan isolatiemogelijkheden en de noodzaak om, voor het behoud van de verzamelingen, de temperatuur niet lager dan ca 16 graden mocht worden. Daarnaast vond een renovatie van het souterrain plaats in de maanden november en december. De stookkosten waren in december exceptioneel hoog.
De inkomsten uit verkoop van brochures viel tegen. Mede door de corona-maatregelen was er weinig aanloop van bezoekers, en daardoor ook beperkte inkomsten uit entreegelden.
Het museum is Btw-plichtig. Over alle inkomsten wordt 9% BTW berekend en afgedragen. Daar staat tegenover dat op de meeste van onze uitgaven 21% BTW door ons betaald moest worden. In het boekjaar 2021 was het BTW resultaat per saldo positief.  Belangrijkste inkomstenbronnen waren subsidies, bijdragen van fonds en donaties. De opbrengst uit entree en verkoop van publicaties is beperkt.    De entreeprijzen voor 2021 zijn door het bestuur gehandhaafd op € 3,-- voor volwassenen en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar € 1,50. De entree voor kinderen tot en met 12 jaar is gratis.

Het museum was geopend donderdag/vrijdag/zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. Bezoeken was vanwege Covid-19 alleen mogelijk op basis van vooraf gemaakte afspraken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een online boekingsprogramma. Hier was voor gekozen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen in het kader van Covid-19 en het risico van dubbele boekingen te voorkomen. In verhouding tot de opbrengsten uit entreegelden waren de kosten van dit systeem relatief hoog.
Om het aantal kashandelingen te beperken werd de mogelijkheid van met pin-betalen gerealiseerd. Hoewel daar ook extra kosten aan vastzitten, was dat ook nodig omdat veel mensen geen cash-geld meer bij zich hebben. 

Dat het museum haar doelen voor 2021 heeft kunnen realiseren is te danken aan de bijdragen van fondsen, een donatie en de extra gemeentelijke Covid-subsidie van € 2000,--   De Turfschuur draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Dat geldt zowel voor de openstelling als voor het inrichten en onderhouden van De Turfschuur. Gezien de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers blijven extra inspanningen nodig voor het op peil houden en liefst uitbreiden van de groep vrijwilligers. Zodat de ‘oudgedienden’ over enkele jaren met een gerust hart hun taken kunnen overdragen.
In 2021 is de Historische Vereniging Kolhorn opgericht. Door onze Stichting wordt daar op diverse manieren mee samengewerkt. Zo adviseerden zij bij de Dorpswandelingen en zijn zij nauw betrokken bij de invulling van de nieuwe expositie vanaf 30 april 2022. De Turfschuur is eigendom van de Stichting Oud Kolhorn en wordt op basis van een gebruiksovereenkomst ‘om niet’ geëxploiteerd. Het buitenonderhoud is voor rekening van de eigenaar. Het binnenonderhoud is voor onze rekening.
In de laatste maanden van 2021 is door de Stichting Oud Kolhorn fors geïnvesteerd in verbeteringen van het gebouw. Zo is de vloer vernieuwd, vloerverwarming aangelegd, de cv-ketel vervangen en de binnentrap naar het sousterrein vervangen door een veiliger exemplaar. De expositie ”De verdwenen Middenstand van Kolhorn” zal vanaf 30 april 2022  te zien zijn in De Turfschuur. Wederom met veel inbreng van dorpsbewoners. Deze expositie is te zien in 2022 en 2023 van 1 mei tot 1 oktober. In het tweede kwartaal van 2022 nemen we een besluit over de thema-expositie voor de jaren 2024 en 2025. Zodra dat thema vaststaat zullen we ook weer op pad moeten voor de verwerving van middelen voor het realiseren van die expositie. We hopen in 2022 in het museum ook aandacht te kunnen besteden aan twee specifieke onderwerpen uit de geschiedenis van Kolhorn. Dat zijn : “De Grote Brand van 1788” en – in samenwerking met “Oud-Kolhorn” -  de houten grafmonumenten van de Oosterbegraafplaats te Kolhorn.   

Vrijwilligers

Donaties, subsidies en bijdragen van fondsen van doorslaggevende betekenis

Beheer en onderhoud gebouw

Vooruitblik 2022

Jaarrekening
Turfschuur
Balans
Turfschuur