Jaarverslag Stichting Historisch Museum Kolhorn De Turfschuur  
2019 – 2020 

Oprichting nieuwe stichting

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Historisch Museum Kolhorn. Beter bekend onder de naam ‘De Turfschuur’   

De aanleiding voor de oprichting van de Stichting was het besluit van het bestuur van de ‘Stichting Museum De Turfschuur Kolhorn’ om te stoppen met beheer en exploitatie van het museum De Turfschuur per 1-1-2020. Een groep van 5 inwoners van Kolhorn  verklaarde zich bereid die verantwoordelijkheid over te nemen. In overleg werd besloten dat daarvoor een nieuwe stichting opgericht zou worden, onder een andere naam. Dat werd ‘Stichting Historisch Museum Kolhorn’ Met als gebruiksnaam ‘De Turfschuur’  

De eerste vergadering van het bestuur van deze nieuwe stichting, toen nog ‘in oprichting’, vond plaats op 6 augustus 2019 aan de keukentafel van huize Kleine in Kolhorn.  Hoewel formeel nog niet verantwoordelijk, nam het bestuur meteen de verantwoordelijkheid op zich voor de praktische gang van zaken voor de nog resterende maanden in 2019. Besloten werd formeel per 1-1-2020 de bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Juridisch is er geen sprake van overname van verplichtingen van het ‘oude’ bestuur van het museum.   

Het eerste bestuur bestaat uit 5 personen te weten:  
Tines Kleine; voorzitter 
Harry van Woerkom; penningmeester 
Aad de Booij; secretaris 
Chris Dijkshoorn; PR/publiciteit  
Roel Dijkstra; algemeen lid  

Op 12 november 2019 passeerde de oprichtingsacte bij de notaris en is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  

Financieel beleid  

De ‘Stichting Museum De Turfschuur Kolhorn’ heeft de nieuwe stichting éénmalig een bedrag van  € 3000,-- geschonken. De schenking van € 3000,-- is door het bestuur aangemerkt als risicoreserve. Dat betekent dat het uitgangspunt is dat de reguliere exploitatie zoveel mogelijk gedekt moet worden uit reguliere inkomsten. Zoals entreegelden en subsidies. De kosten van kortdurende exposities en aanpassingen in het museum moeten zo veel mogelijk gedekt worden door aanvullende inkomsten. In voorkomende gevallen kunnen de aanloopkosten van kortdurende exposities en aanpassingen voorgefinancierd worden uit deze reserve.  

Mocht ondanks alle inspanningen het exploitatieresultaat op basis van deze richtlijnen negatief zijn, dan zal dat negatieve resultaat ten laste van de eerder genoemde reserve gebracht worden.    

Expositiebeleid

Museum De Turfschuur streeft ernaar om elk jaar een deel van het museum in te richten met een tijdelijke , thematische, expositie. Daarmee hoopt het museum te bereiken dat museumbezoekers terugkomen omdat er elk jaar weer iets nieuws te zien en te beleven valt. Bij de keuze voor een thema wordt ingezet op onderwerpen die voor een breed publiek interessant zijn en tegelijk ook aantrekkelijk voor de inwoners van Kolhorn en directe omgeving.  

Vaste expositie  

In de loop der jaren was De Turfschuur steeds voller geworden. Om ruimte te maken voor de tijdelijke expositie was opruimen van een deel van de vaste expositie noodzakelijk. Daarnaast was het ook voor de toegankelijkheid noodzakelijk om ruimte te maken. Dat betekent dat een groot aantal objecten is opgeslagen. Kleine zaken in kartonnen dozen met opgave van de inhoud.

Thema-expositie Kolhorn in de Tweede Wereldoorlog 

Voor het jaar 2020 heeft het bestuur in 2019 al gekozen voor het thema 75 jaar Vrijheid onder de naam Kolhorn In de Tweede Wereldoorlog. Door Covid-19 is het museum veel later open gegaan dan de bedoeling was en is het bezoekersaantal negatief beïnvloed door de extra maatregelen. Daarom is besloten deze expositie nog een extra jaar, met enkele aanvullingen, te laten staan. Door bezoekers van het museum is positief gereageerd op Kolhorn in de Tweede Wereldoorlog. Zowel wat betreft de inhoud als de wijze waarop die inhoud gepresenteerd werd.  

De kosten van het realiseren van deze expositie zijn volledig gedekt uit éénmalige bijdragen van fondsen.  Onderdeel van de expositie was ook een boekje met de Oorlogsherinneringen van Jan Kaper. De tekst van een voordracht op rijm die hij met twee dorpsgenoten hield op een podium in oktober 1945. Dit boekje wordt verkocht voor € 5,-- .

 In 2020 zijn er ruim 100 verkocht.  Met de opbrengst van 2020 zijn de productiekosten voor een belangrijk deel gedekt.  Er is nog voldoende voorraad om ook in 2021 dit boekje voor dezelfde prijs te verkopen.   

Exploitatie 2020 

De entreeprijzen voor 2020 zijn door het bestuur vastgesteld op € 3,-- voor volwassenen en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar € 1,50. Het museum was geopend donderdag/vrijdag/zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. Bezoeken was vanwege Covid-19 alleen mogelijk op basis van vooraf gemaakte afspraken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een online boekingsprogramma. Hier was voor gekozen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen in het kader van Covid-19 en het risico van dubbele boekingen te voorkomen. In verhouding tot de opbrengsten uit entreegelden zijn de kosten relatief hoog.  Om het aantal kashandelingen te beperken werd daarnaast ook de mogelijkheid van met pin-betalen gerealiseerd. Hiervan is in 2020 beperkt gebruik gemaakt. Ook hier waren de kosten in verhouding tot het aantal boekingen relatief hoog.  

Het aantal van 225 betalende bezoekers was veel minder dan waar we op hoopten in januari 2020. Het tekort aan inkomsten werd gecompenseerd door de giften/donaties. Dankzij die extra inkomsten hebben we de exploitatie van 2020 inclusief de vastgestelde risico-reserve kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 1095,--  

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als BTW-plichtig. Het lage BTW-tarief 9% is van toepassing. Door de tegenvallende inkomsten vanwege Covid-19 enerzijds en de noodzakelijke investeringen anderzijds was de BTW-afdracht per Saldo € 943,00 negatief.  

Donaties en bijdragen van fondsen van doorslaggevende betekenis 

Dat het museum haar doelen voor 2020 heeft kunnen realiseren zonder gebruik te hoeven maken van de risicoreserve is te danken aan de eenmalige bijdragen van meerdere fondsen en particulieren. Die bijdragen waren voor het overgrote deel gekoppeld aan de incidentele expositie ‘Kolhorn in de Tweede Wereldoorlog’ Dit bevestigt ook de noodzaak van het combineren van de vaste expositie met tijdelijke exposities waarvoor afzonderlijke fondswerving noodzakelijk is. Daarnaast kan de verkoop van informatieve producten na aftrek van kosten ook netto inkomsten opleveren.  De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.  

Vrijwilligers 

De Turfschuur draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Dat geldt zowel voor de openstelling als voor het inrichten en onderhouden van De Turfschuur. Gezien de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers zijn extra inspanningen nodig voor het op peil houden en liefst uitbreiden van de groep vrijwilligers. Zodat de ‘oudgedienden’ over enkele jaren met een gerust hart hun taken kunnen overdragen.  

Beheer en onderhoud gebouw 

De Turfschuur is eigendom van de Stichting Oud Kolhorn en wordt op basis van een gebruiksovereenkomst ‘om niet’ geëxploiteerd. Het buitenonderhoud is voor rekening van de eigenaar. Het binnenonderhoud is voor onze rekening.  
Met de eigenaren is afgesproken dat in 2021 de trap naar de benedenverdieping vervangen zal worden door een veiliger trap. Zodat ook de benedenverdieping van het museum beter bruikbaar wordt.  

Vooruitblik 2021 

De tijdelijke expositie Kolhorn in de Tweede Wereldoorlog blijft met enkele aanpassingen nog een jaar.   

De vaste expositie wordt gedeeltelijk heringericht rond de thema’s: 
-          De strijd tegen het water – dijken en polders
-          Lichterschippers en turfschippers 
-          Visserij – Ansjovis  
-          Landbouw – Meekrap  

Het in 2020 ontwikkelde fotoproject Kolhorn Toen en Nu wordt vanaf februari 2021 uitgevoerd. 
Het in 2020 ontwikkelde project Dorpswandelingen – audiotours wordt in het eerste kwartaal van 2021 gemaakt en is in beginsel vanaf 1 april 2021 beschikbaar. 

In 2021 wordt een start gemaakt met de wervingscampagne donateurs.

Uiterlijk in de zomer van 2021 wordt het thema van de tijdelijke expositie 2022 vastgesteld.   

Jaarrekening
Turfschuur